COPYRIGHT (c)  
     
  Posebno naglašavamo da su slijedeći pojmovi isključivo autorsko djelo i intelektualno vlasništvo udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR, kreirani 2004. godine (a detaljno nabrojeni u dokumentaciji Hrvatskoj turističkoj zajednici radi dobivanja potpore razvoju NOVOG TURISTIČKOG PROIZVODA, koji status je i realiziran u jesen 2005. godine), pa od tada i kao takvi podliježu zaštiti autorskih prava:

DRAVSKA NEMAN – naziv za neulovljenu životinju koja obitava u zaštićenom zoološkom rezervatu Velikom Pažutu na ušću Mure u Dravu, a čije se pojavljivanje konstantno zamjećuje u STANIŠTU DRAVSKE NEMANI. Ona se već stotinama godina uporno skriva u nedirnutoj prirodi, a o njenoj pojavi svjedoče i danas živi. DRAVSKA NEMAN je ujedno i turistički brand čiji je zadatak da privuče dolazak turista u Podravinu.

STANIŠTE DRAVSKE NEMANI – područje starog toka rijeke Drave ispod prelivne brane HE Donja Dubrava kod Velikog Bukovca, pa do Repaškog mosta. Najočuvaniji i gotovo jedini nedirnuti prirodni dio Drave, prostor prepun rukavaca, jezera, močvara, sprudova, mrtvica... Prostor rijeke Drave gdje su učestalo zamijećene pojave DRAVSKIH NEMANI. Prostor gdje se plovidbom obavlja LOV NA DRAVSKE NEMANI.

LOV NA DRAVSKE NEMANI – turistički proizvod/usluga, nagrađen 2005. godine od strane Hrvatske turističke zajednice kao NOVI TURISTIČKI PROIZVOD 2005. godine. Plovidba Dravom i Murom i pustolovno-robinzonski boravak u organizaciji DRAVA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA, uz team-building, foto-safari, samopripremu hrane, robinzonski smještaj i noćenje u šatorskom naselje.

DRAVSKA ŠIBA – originalni DDC-ov recept za preživljavanje/boravak u prirodi. Specijalitet samopripreme hrane na otvorenoj vatri na obali Drave.

ROŠTILJ DRAVSKE KRALJICE – originalni DDC-ov recept za preživljavanje/boravak u prirodi. Specijalitet samopripreme hrane na roštilju na obali Drave.

DRAVSKI GULAŠ – jedinstveni gulaš u samopripremi hrane na obali Drave.

DRAVSKI JACUZI – prirodna masaža u šljunčanom koritu Drave.

 

O KORIŠTENJU STRANICA www.ddc.hr:

Ovim uvjetima udruga DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR kao nositelj autorskih prava nad ovdje prikazanim internetskim stranicama koje se sastoje od tekstova, fotografija i interaktivnih karata (dalje u tekstu PRIKAZANI SADRŽAJ) regulira i ograničava mogućnost korištenja prikazanih sadržaja na stranicama www.ddc.hr i svim podstranicama koji je čine. Svaka namjerna ili slučajna posjeta našim stranica podrazumijeva pristajanje na ove uvjete korištenje naših stranica.

Svaki dio prikazanog sadržaja predstavlja autorsko djelo i kao takav je zaštićen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03), relevantnim međunarodnim ugovorima WIPO-a (World Intellectual Property Organization) kojih je potpisnik Republika Hrvatska i ovdje danim dopuštenjem i ograničenjima nositelja autorskih prava.

Autorsko-pravna zaštita, između ostalog, uključuje naše pravo protivljenja bilo kakvim izmjenama autorskih djela – prikazanih sadržaja. Vlasnik prikazanih sadržaja i nositelj autorskih i materijalnih prava u cjelini, je udruga DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR , izričito zabranjuje bilo kakvu komercijalnu uporabu priakzanih sadržaja ili uporabu za koju bi se razumno moglo smatrati da ima komercijalni cilj, te bilo kakvu izmjenu ili preinaku fotografija sa svrhom njihove daljnje komercijalizacije.

Isključivo je dopušteno korištenje prikazanih sadržaja u potpuno istovjetnom obliku (s vodenim žigom ili bez njega) i to samo za osobne potrebe korisnika (nekomercijalno korištenje). Svaka drukčija uporaba zahtijeva izričito pisano odobrenje ovlaštenog predstavnika udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR u kojem odobrenju će se definirati način, opseg i vremensko razdoblje takvog korištenja prikazanih sadržaja.

Za svako daljnje korištenje prikazanih sadržaja, bilo da je dopušteno ovim uvjetima ili izričito danim dopuštenjem udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR, isključivu odgovornost snosit će korisnik.

U slučaju bilo kakve uporabe koja nije dopuštena zakonom, međunarodnim ugovorima i ovim uvjetima udruga DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR upotrijebit će sva zakonom dopuštena sredstva kako bi nadoknadio cjelokupnu (imovinsku i neimovinsku) štetu koja je time nastala, uključujući i sve zbog toga nastale troškove. Povreda autorskih prava je i kazneno djelo, te će se nositelj autorskih i materijalnih prava u tom pogledu zaštititi i, kao oštećena strana, iskoristiti sva sredstva kako bi odgovorna osoba odgovarala u skladu s Kaznenim zakonom.

Udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR pratit će i štititi na gore navedene načine sva svoja prava u slučaju bilo kojeg naknadnog prekoračenja dopuštenog korištenja fotografija, ili ovlaštenja danih našom naknadnom pisanom suglasnošću, ili bilo kakvog drugog neovlaštenog korištenja.

Podaci prikazani na web stranicama www.ddc. hr ponuđeni su isključivo u svrhu dokumentacije i promocije Drave, Mure, Podravini i samih aktivnosti udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR i predstavljeni u najboljoj namjeri. Udruga DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR, kao vlasnik objavljenih podataka, ne odgovara za točnost istih i za eventualne štete nastale direktnim ili indirektnim korištenjem istih.